ویژگی های کولرهای سلولزی
ویژگی های کولر سلولزی انرژی

آسایش بیشتر

 • کنترل اتوماتیک دمای محیط توسط ترموستات
 • تنظیم زمان کار کولر (خاموش و روشن کردن ) با استفاده از تایمر الکترونیکی
 • کاهش حالت شرجی نامطبوع به دلیل عدم انتقال ذرات ریز آب به داخل ساختمان
ترموستات تایمر و سیستم ایمنی

خنکـی بیشتـر در طول فصل نسبت به کولر پوشالـی تا 30 درصد

 • در طول فصل، هوای خنک کولر سلولزی  تا 30 درصد خنکتر از کولر پوشالی می باشد. افتادگی پوشال به دلیل عدم استحکام، معمولا راندمان تبخیر آن را در مدت سه هفته از حدود 70 به 50 درصد کاهش می دهد.(بر اساس گزارش فنی بانک جهانی ویرایش 1999). پد سلولزی با داشتن استحکام مناسب و پایدار، راندمان تبخیر خود را که حدود 83 درصد است در طول زمان حفظ می نماید.
 • کولــر ســلولزی تــا شــرایط دمایــی 40°درجه سانتیگراد پاســخگو اســت ، در حالــی کــه کولــر پوشـالی حداکثـر و در بهتریـن حالـت تا شـرایط دمایـی 37 درجه پاسـخگو می باشـد
عدم استحکام و افتادگی پوشال

سرمایش مطمئن تر

 • عـدم ایجـاد ناحیـه هـای خشـک : بـر خـاف کولـر پوشـالی توزیـع آب بـرروی سـطح پـد سـلولزی یکنواخـت اسـت .
 • ضخامــت یکنواخــت: بــر خــاف پوشــال،ضخامت پــد ســلولزی در کل ســطح آن یکنواخــت مــی باشــد ، کــه در میــزان خنکــی تاثیــر بســیاری دارد.
 • سطح تماس بیشتر هوا با آب، در پدسلولزی انرژی نسبت به پوشال.
پد سلولزی

مصرف برق کمتر

 • بــه دلیــل خنکــی بیشــتر و عملکــرد بهتــر و یکنواخــت تــر ، در برخــی از شـرایط کـه در کولـر پوشـالی ناچـار بـه اسـتفاده از دور تنـد هسـتیم ، در کولر سـلولزی مـی تـوان از دور کنـد اسـتفاده کـرد . ایـن امـر صرفـه جویـی قابـل توجهـی در مصـرف بـرق بـه همـراه دارد .
 • کنتـرل اتومــاتیک دمـا و زمـان کارکـرد کولـر سلولــزی کـه کاهـش قابـل توجـه مصــرف بـرق را بـه همـراه دارد. در مناطـق گـرم وخشـک کـه اختلاف دمای روز و شـب زیــاد اسـت (حــدود 10 درجه تا 15 درجه ) مانند: تهــران، اصفهــان،کاشــان،…این امکــان بسیـار موثــر می باشد.
 • مصــرف برق کولر سلولــزی سـری ترموسـتاتیک حداقل 1/5 سیسـتم کولر گازی اسـتاندارد درشـرایط یکسـان می باشـد
مصرف برق کمتر

سیستم محافظ جان

 • سیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCB) : در صورتی که میزان نشتی برق در سیستم سیم کشی برق کولر ، بیش از 30 میلی آمپر ( حد خطر برای انسان ) باشد، عملکرد کولر به صورت اتوماتیک قطع میگردد.
 • قابلیت قطع دو قطب : قطع کامل فاز و نول کولر سلولوزی برای حفاظت در مقابل خطاهای ناشی از سیم کشی اشتباه فاز و نول در هنگام نصب کولر
ویژگی های کولرهای سلولزی

تنفس سالم تر

کاهش انتقال باکتری های مضر تنفسی: در کولرهای سلولزی،برخلاف کولرهای پوشالی،حمل قطرات ریز آب بصورت تبخیر نشده ،

در مسیر جریان هوا به حداقل می رسد. لذا انتقال باکتری های مضر تنفسی بسیار کاهش یافته و هوای سالم تری تامین می گردد.

کاهش عبور گرد و غبار به داخل ساختمان

استعداد کمتر برای رشد قارچ و باکتری : پوشال بستر مستعدتری برای رشد قارچ و باکتری دارد درحالیکه

پد سلولوزی به دلیل پوشش رزینهای صنعتی چنین شرایطی را ندارد.

جریان هوای عاری از ذرات خرد شده پوشال.

مناسب برای افراد مبتلا به بیماری های آلرژیک تنفسی

تنفس سالم تر-ویژگی های کولرهای سلولزی

صدا و لرزش کمتر

 • استفاده از ورق گالوانیزه با ضخامت بیشتر از کولر متداول پوشالی باعث استحکام بیشتر،دوام بالاتر و لرزش کمتر می گردد.
 • بالانس دقیق استاتیکی و دینامیکی فن کولر سلولزی
 • استفاده از لرزه گیر و  واشر مناسب در محل اتصال پایه فن و بدنه
ویژگی های کولرهای سلولزی

جدول مشخصات فنی و ابعاد

جدول مشخصات فنی و ابعاد

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.